Workshop Ostrava 2008

Workshop „Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka“


Dne 25.6.2008 se v prostorách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskutečnil jednodenní expertní workshop „Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka“. Workshop byl uskutečněn v rámci řešení výzkumného projektu „WD 61-07-1 Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska Ústecka“ podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cíle workshopu byly následující:

  • seznámit odbornou veřejnost s projektem, jeho průběhem a dosavadními výsledky
  • podat informace o dalším směřování projektu
  • rozvinout diskusi odborníků z řad odborné veřejnosti.

P6250693.JPG, 45kB
Workshopu se zúčastnilo cca 25 účastníků z řad veřejného sektoru (zástupci např. Krajských úřadů MSK a UK, Magistrátu UL, CzechInvestu, Agentury pro regionální rozvoj atd.), soukromého sektoru a akademické sféry. Poznatky získané prostřednictvím zpětnovazebního procesu přispějí ke zkvalitnění výsledků výzkumu.


P6250703.JPG, 39kB
Základními body programu bylo vystoupení hlavního řešitele projektu (RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.), kdy byly představeny základní informace o řešeném projektu. Následně se Dr. Rumpel zaměřil na základní rozdělení faktorů rozvoje (tvrdé a měkké faktory) a zhodnotil základní rozdíly v rámci těchto dvou kategorií.


P6250715.JPG, 41kB
Na vystoupení navázal Mgr. Ondřej Slach, který detailním způsobem zhodnotil měkké faktory rozvoje v kontextu teoretického konceptu „kreativní třídy“.


P6250719.JPG, 33kB
První blok odborného semináře byl ukončen vystoupením RNDr. Jaroslava Koutského, který se zaměřil na pozici měkkých faktorů v regeneračním procesu území v západní Evropě (Manchester), kde lze, díky rámcové podobnosti podmínek, sledovat důležité zdroje inspirace pro vývoj na Ostravsku a Ústecku.


P6250705.JPG, 49kB
V druhém bloku workshopu byla zaměřena pozornost na diskusi praktických aspektů problematiky měkkých faktorů rozvoje na Ostravsku a Ústecku (inspirativní byla především vystoupení Ing. Víta Rupricha, MBA, a Karla Burdy, předsedy představenstva a ředitele firmy Ostravské výstavy a.s.).


Celkově lze hodnotit průběh a výstupy workshopu velmi pozitivně. Pro zhodnocení dosavadního řešení projektu i nastavení dalšího směřování výzkumu bylo načerpáno mnoho inspirativních impulsů. Velmi cenná byla diskuse směřující k určení problematických oblastí v rámci výzkumu i v rámci samotné profilace měkkých faktorů na Ostravsku a Ústecku.