SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context

Aktuality

Pracovní cesta – Janov, 9.6 - 12.6 2010

Jako součást řešení projektu SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context se uskutečnil ve dnech od 9.6 do 12.6 2010 v italském Janově v pořadí druhý pracovní workshop. První den jednání byl věnován setkání s lokálními aktéry, které proběhlo v historických prostorách janovské radnice. Na setkání byly členy výzkumného týmu představeny základní principy a dosavadní výsledky projektu, které byly následně diskutovány s důrazem na proces „smršťování“v Janově, kde například  v důsledku procesu „smršťování“ existuje na 14 000 volných bytů, což staví městské politiky a experty před řadu výzev, jak řešit tento palčivý problém spojený s úpadkem fyzických, funkčních a sociálních struktur ve vybraných lokalitách města.
Po další dva dny workshopu diskutovali a rozpracovávali  členové projektu jeho dosavadní výsledky tj. jednak rozsáhlou statistickou komparaci procesu „smršťování“ a jednak případové studie sledovaných měst se zvláštním důrazem na příčiny a dopady tohoto procesu. Především druhý den workshopu se aktivity celého týmu koncentrovaly na koordinaci a precizaci dalších aktivit projektu a to zejména na přístupy a indikátory výzkumu governance procesu „smršťování měst. Worshop byl završen celodenní exkurzí městěm Janov, kde členové týmu za doprovodu místních expertů navštívili mimo jiné vnitřní město v okolí starého přístavu, které patří k oblastem nejvíce zasaženým procesem „smršťování“. Za českou část řešitelského týmu se workshopu aktivně zúčastnili vedoucí projektu RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Mgr. Iva Tichá a Mgr.Ondřej Slach.

janov01.JPG, 58kB

janov02.JPG, 29kB

janov03.JPG, 22kB

janov04.JPG, 43kB

janov05.JPG, 44kB

Pracovní workshop - Ostrava, 3. - 5. 12. 2010

V rámci projektu SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context (http://www.shrinksmart.ufz.de/) se uskutečnil ve dnech 3 až 5. prosince 2009 první pracovní workshop. Workshop byl zahájen představením případové studie města Ostravy hlavním řešitelem RNDr. Petrem Rumpelem Ph.D.s důrazem na depopulační trendy a jejich dopady na fyzickou, funkční a sociální prostorovou strukturu města. Po úvodním referátu proběhla diskuze s primátorem statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnarem. Z diskuze vyplynulo, že za hlavní strategické pilíře rozvoje města považuje primátor atrakci investic s vysokou přidanou hodnotou a tvorbu udržitelných pracovních míst, podporu univerzit a projekt kandidatury statutárního města Ostravy na Kulturní město Evropy 2015.
V odpoledním bloku byly představeny a současně diskutovány případové studie participujících měst, kterými jsou Doněck, Temešvár, Katovice,Janov, Liverpool a Lipsko/Hale. Druhý den workshopu byl věnován diskuzi společných monitorovacích indikátorů procesu „smršťování“ u všech měst s důrazem na vzájemnou komparativní perspektivu. Poslední den zorganizoval hlavní pořadatel workshopu, tj. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity, pro zahraniční účastníky odbornou exkurzi do upadajících lokalit v Ostravě. Účastnící navštívili např. Hrušov, Vítkovice či Dubinu. Veškeré informace a poznatky budou využity jednotlivými řešiteli při tvorbě případových studií, jejichž realizace je součástí schválené projektové dokumentace.