Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka

Stručně o projektu

Název projektu:

Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka

Zadavatel výzkumného projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Výzkumný program:

Výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit (WD), výzkumný program Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 -2011


Řešitelský tým:

Ostravská univerzita v Ostravě
RNDr. Petr Rumpel, PhD., řešitel koordinátor, OU v Ostravě
Mgr. Ondřej Slach, další řešitel, OU v Ostravě
Bc. Markéta Volná, další řešitel, OU v Ostravě

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
RNDr. Jaroslav Koutský, řešitel, FSE UJEP
RNDr. Miloslav Šašek, CSc., další řešitel, FSE UJEP
Ing. Petr Hlaváček, další řešitel, FSE UJEP
Ing. Petr Kačírek, další řešitel, FSE UJEP


Řešený výzkumný projekt se zabývá problematikou, respektive rolí měkkých lokalizačních faktorů v regionálním rozvoji. Zájmovým územím vymezeným pro potřeby řešení projektu jsou především urbánní oblasti strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka.

Cíle projektu jsou následující. Prvotním cílem je přispět k teoretickému poznání vlivu měkkých faktorů na rozvoj regionů, které doposud nebylo odbornou veřejností příliš rozpracováno (přes obecnou akceptaci významu měkkých faktorů). S tím souvisí nutnost poznat základní principy restrukturalizace starých průmyslových regionů, zejména v kontextu specifického vývoje Ostravska a Ústecka. Na základě specifických regionálních parametrů budou navrženy pilotní strategie na profilaci kvality měkkých lokalizačních faktorů. Následně bude vytvořen manuál pro potřeby praxe na úrovni celé České republiky. V obecné rovině je tedy cílem projektu na jedné straně vědecká excelence v rámci řešené problematiky a zároveň praktický výstup pro řešení dané problematiky v praxi.

Na řešení projetu se budou řešitelsky podílet dvě odborná pracoviště zaměřená na problematiku výzkumu regionálního rozvoje – katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity Ostravě a katedra Regionálního a lokálního rozvoje Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Předpokladem úspěšného řešení projektu je zapojení širokého spektra aktérů regionálního dění v obou sledovaných regionech (z veřejného i soukromého sektoru). Výzkumný projekt bude řešen čtyři roky a půl roku.