Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka

Představení řešitelského týmu

Výzkumný řešitelský tým se skládá z interních členů Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Katedry regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Obě pracoviště realizovala v minulosti řadu vědecko-výzkumných projektů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje jejichž průběhu řešení navázala řadu kontaktů s experty z oblasti teorie i praxe a to nejen v rámci České republiky, ale i zahraničí. Získané zkušenosti, kontakty, společně s profesním zaměřením výzkumného týmu naplňují kritické parametry potřebné pro efektivní řešení tohoto projektu.

Hlavní řešitel RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. je vedoucím KSGRR a předním odborníkem na problematiku marketingového řízení lokálního a regionálního rozvoje. Je autorem monografie o marketingovém řízení měst a regionů, uplatňuje se také v poradenské sféře. Mimo marketingové řízení se věnuje ve své vědecko-výzkumné činnosti jednak institucionálním inovacím a jejich roli v regionálním rozvoji a jednak problematice Evropské integrace. Na tato témata publikoval řadu článků. Má zkušenosti s distančním vzděláváním pracovníků praxe, je certifikovaným tutorem distančního vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.

Mgr. Ondřej Slach se ve své vědecko-výzkumné činnosti specializuje na problematiku měkkých (lokalizačních) faktorů a jejich postavení, popř. roli v regionálním a městském rozvoji (s důrazem na staré průmyslové regiony) a také na institucionální koncepty zaměřené na oživení vnitřních měst. RNDr. Jaroslav Koutský se koncentruje na problematiku transferu inovací, inovativní koncepty v regionálním rozvoji a finanční instrumenty v regionálním rozvoji.

RNDr. Miloslav Šašek CSc. se dlouhodobě specializuje ve svých vědecko-výzkumných aktivitách na problematiku migrací, procesy proměny vzdělanostních struktur a také na praktické aspekty regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Ing. Petr Hlaváček se věnuje problematice veřejné sprány, ekonomickým aspektům regionálního rozvoje a rolí institucí v regionálním rozvoji. Ing. Petr Kačírek se zaměřuje na problematiku populačního vývoje a demografických aspektů regionálního rozvoje.