Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka

Představení výzkumného projektu WD 61-07-1

Řešený výzkumný projekt se zabývá problematikou, respektive rolí měkkých lokalizačních faktorů v regionálním rozvoji. Zájmovým územím vymezeným pro potřeby řešení projektu jsou především urbánní oblasti strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka, které procházejí komplexním procesem restrukturalizace. Z hlediska vědecko-výzkumného tématu a zájmového území lze konstatovat:
  • Jde o téma, které není v českém prostředí doposud příliš odborně rozpracováno
  • Zvolené zájmové území je relevantní pro výzkum měkkých lokalizačních faktorů a to jak z pohledu společenské relevance, tak i z pohledu odborné zajímavosti
  • Na základě socioekonomických procesů probíhajících v analogicky strukturovaných regionech západní Evropy (Porúří, Sársko, Manchester) lze reálně předpokládat, že význam měkkých lokalizačních faktorů pro rozvoj Ostravska a Ústecka bude v kontextu vývoje času a postupujícímu procesu restrukturalizace narůstat.

Cíle projektu


Cíle projektu jsou následující. Prvotním cílem je přispět k teoretickému poznání vlivu měkkých faktorů na rozvoj regionů, které doposud nebylo odbornou veřejností příliš rozpracováno (přes obecnou akceptaci významu měkkých faktorů). S tím souvisí nutnost poznat základní principy restrukturalizace starých průmyslových regionů, zejména v kontextu specifického vývoje Ostravska a Ústecka. Na základě specifických regionálních parametrů budou navrženy pilotní strategie na profilaci kvality měkkých lokalizačních faktorů. Následně bude vytvořen manuál pro potřeby praxe na úrovni celé České republiky. V obecné rovině je tedy cílem projektu na jedné straně vědecká excelence v rámci řešené problematiky a zároveň praktický výstup pro řešení dané problematiky v praxi.

Pro pochopení měkkých lokalizačních faktorů je nutné uvést hlavní rozdíl mezi skupinou měkkých a tvrdých lokalizačních faktorů. Tvrdé lokalizační faktory mají přímý vliv na činnost podniků a jsou přímo kalkulovatelné ve fiskálních intencích a mají viditelný dopad na regionální ekonomické výstupy, zatímco měkké lokalizační faktory nejsou primárně kalkulovatelné. Klasifikací lokalizačních faktorů má následující charakter (Grabow et al. 1995):
  • Tvrdé lokalizační faktory. Mají primární roli při restrukturalizaci, ale pro úspěšné dokončení tohoto adaptačního procesu je nezbytná profilace i měkkých lokalizačních faktorů.
  • Měkké podnikatelské lokalizační faktory: Mají bezprostřední vliv na aktivitu podniků/podnikatelů, ale nejsou primárně kalkulovatelné (měřitelné), neboť jsou věcí individuálního hodnocení každého podnikatele/podniku.
  • Měkké individuální lokalizační faktory: Jsou záležitostí osobních preferencí jak managementu, tak samotných zaměstnanců a nemají bezprostřední vliv na aktivity podniků. Výrazný vliv mají především na jejich pracovní motivaci a pracovní efektivitu, respektive na celkovou disponibilitu vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů v regionu.
Současně považujeme za důležité podtnout , že náš přístup k zvolené problematice nepojímá měkké lokalizační faktory v kontextu tradičních lokalizačních teorií, nýbrž že měkké lokalizační faktory představují v tomto pojetí dynamické (dynamizující) faktory působící spíše jako push a pull faktory, respektive jako kvalitativní indikátory.


Metodika projektu


Výzkumný projekt se skládá ze dvou bloků: (1) teoreticko-výzkumného a (2) aplikačního. Jelikož koncept měkkých lokalizačních faktorů má především empirický charakter (rozšíření katalogu lokalizačních faktorů), je nezbytné v teoreticko-výzkumném bloku vytvořit teorii, v jejímž rámci bude možné interpretovat jejich roli a přístupy k eliminaci regionálních disparit. Zvláštní důraz bude kladen na roli měkkých lokalizačních faktorů při procesu restrukturalizace, přičemž pro identifikaci nejen příkladů dobré praxe, ale i potenciálních bariér profilace měkkých lokalizačních faktorů vzniknou případové studie vybraných regionů Porúří a Manchesteru. Při tvorbě těchto studií bude využito mimo práce s podkladovými materiály terénního výzkumu rozšířeného o semi-strukturovaná interview (viz aktuality). V podmínkách regionů rozdělíme prvně jmenovaný blok projektu do dvou fází. V první podrobíme analýze stav měkkých lokalizačních faktorů (částečně i tvrdých) v zájmových regionech. Druhá fáze bude věnována výzkumu preferencí cílových skupin, tj. aktérům veřejného sektoru, potenciálním příslušníkům kreativní třídy a podnikům/podnikatelům z vybraných sektorů, které jsou senzitivní na kvalitu měkkých lokalizačních faktorů (kreativní průmysl, hi-tech firmy). Výzkum bude probíhat formou dotazníkového šetření a individuálních semi-strukturovaných interview. Na základě získaných teoreticko-výzkumných výsledků budou v aplikačním bloku navrženy dvě pilotní studie s využitím konceptu teritoriálního marketingu (především City managementu) na profilaci měkkých lokalizačních faktorů v regionech. Všechny výstupy projektu budou průběžně předkládány k evaluaci v podobě workshopů a mezinárodní konference.

Na řešení projetu se budou řešitelsky podílet dvě odborná pracoviště zaměřená na problematiku výzkumu regionálního rozvoje – katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity Ostravě a katedra Regionálního a lokálního rozvoje Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Předpokladem úspěšného řešení projektu je zapojení širokého spektra aktérů regionálního dění v obou sledovaných regionech (z veřejného i soukromého sektoru). Výzkumný projekt bude řešen čtyři roky a půl roku.