Komplexní regionální marketing Jesenicka

Stručně o projektu

Název projektu:

Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko

Zadavatel výzkumného projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Výzkumný program:

Výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit (WD), výzkumný program Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 - 2011


Řešitelský tým:

Ostravská univerzita v Ostravě
RNDr. Petr Rumpel, PhD., hlavní řešitel
RNDr. David W. Novák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Boruta
Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
RNDr. Petr Žufan, Ph.D.Čtyřletý projekt, jehož hlavním řešitelem je RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., byl navržen akademickým pracovištěm Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt je realizován v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a reaguje na potřeby praxe rozvoje Jesenicka.

Region Jesenicko, vymezený jako spádové území obce s rozšířenou působností Jeseník, je v mnoha ohledech jedním z nejvíce zaostávajících regionů České republiky a otázka jeho dalšího rozvoje si zasluhuje zvláštní pozornost státu, regionálních institucí i aplikovaného výzkumu.

Cílem výzkumného projektu je návrh koncepce regionálního rozvoje Jesenicka, založené na teoretickém konceptu komplexního regionálního marketingu. Komplexní regionální marketing je v mnoha úspěšných obcích a regionech „starých“ zemí Evropské unie jednou ze součástí standardních metod řízení veřejné správy. V České republice však není jako tzv. měkký koncept (to jest legislativně nevymezený) definován a přesně vymezen ani teoretiky, ani pracovníky z praxe a je často mylně zaměňován s tzv. strategickým plánováním, jež však v procesu plánování rozvoje území často svou obecností neumožňuje efektivní eliminaci regionálních disparit. Komplexní regionální marketing představuje racionální základ pro zkvalitnění ekonomické, sociální i environmentální situace v obcích a regionech – včetně těch, které lze v mnoha ohledech považovat za zvlášť znevýhodněné.

Náš projekt má dva základní rozměry: teoreticko-výzkumný (předmětem je analýza kauzálních determinant regionálních disparit) a aplikační (předmětem je koncepce rozvoje a metodika pro aktéry praxe). Vychází z dříve realizovaných výzkumů realizovaných Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, při nichž byla navázána úzká spolupráce s řadou organizací podporujících rozvoj Jesenicka (SMOJ, JEMAS, Jesenická rozvojová, Město Jeseník) a také s expertními a univerzitními pracovišti ze zahraničí (ISR Universität Basel, Dachverband Stadr- und Regionalmarketing Österreich, CIMA Österreich).