Komplexní regionální marketing Jesenicka

Představení výzkumného projektu WD 35-07-1
Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko

Čtyřletý projekt, jehož hlavním řešitelem je RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., byl navržen akademickým pracovištěm Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt je realizován v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a reaguje na potřeby praxe rozvoje Jesenicka.

Region Jesenicko, vymezený jako spádové území obce s rozšířenou působností Jeseník, je v mnoha ohledech jedním z nejvíce zaostávajících regionů České republiky a otázka jeho dalšího rozvoje si zasluhuje zvláštní pozornost státu, regionálních institucí i aplikovaného výzkumu.

Cílem výzkumného projektu je návrh koncepce regionálního rozvoje Jesenicka, založené na teoretickém konceptu komplexního regionálního marketingu. Komplexní regionální marketing je v mnoha úspěšných obcích a regionech „starých“ zemí Evropské unie jednou ze součástí standardních metod řízení veřejné správy. V České republice však není jako tzv. měkký koncept (to jest legislativně nevymezený) definován a přesně vymezen ani teoretiky, ani pracovníky z praxe a je často mylně zaměňován s tzv. strategickým plánováním, jež však v procesu plánování rozvoje území často svou obecností neumožňuje efektivní eliminaci regionálních disparit. Komplexní regionální marketing představuje racionální základ pro zkvalitnění ekonomické, sociální i environmentální situace v obcích a regionech – včetně těch, které lze v mnoha ohledech považovat za zvlášť znevýhodněné.

Projekt, mající teoreticko-výzkumnou (analýza kauzálních determinant regionálních disparit) a aplikační (koncepce rozvoje a metodika pro pracovníky praxe) rovinu, vychází z již realizovaných institucionalizovaných i neinstitucionalizovaných výzkumů akademického pracoviště řešitele, při nichž byla navázána úzká kooperace s institucemi podporujícími regionální rozvoj na Jesenicku (SMOJ - Svaz měst a obcí Jesenicka, JEMAS - Jesenická místní akční skupina, Jesenická rozvojová, o.p.s., město Jeseník) a také s expertními a univerzitními pracovišti ze zahraničí (ISR Universität Basel, Dachverband Stadt- und Regionalmarketing Österreich, CIMA Österreich).

Teorií rozvoje rurálních regionů v ČR prostřednictvím komplexního regionálního marketingu se dosud nikdo v České republice nezabýval. Náš pilotní projekt přizpůsobí obecnou teorii komplexního regionálního marketingu aktuálním rámcovým podmínkám ČR a následně strukturálním a funkčním charakteristikám rurálních regionů na příkladu rurálního regionu Jesenicko. Zároveň se vytvoří realizační předpoklady pro možnou praktickou aplikaci tohoto konceptu v modelovém regionu.


Hypotéza pro řešení projektu je následující:


Míra úspěšnosti aplikace konceptu komplexního (integrálního, holistického) regionálního marketingu (KRM) je dána těmito faktory:
  1. mírou znalostí tohoto teoretického konceptu a jeho aplikací odborníky do praxe;
  2. strukturálními a funkčními parametry, jakož i potenciálem (přírodním, lidským, finančním) území, na které je koncept aplikován;
  3. zájmem místních a regionálních aktérů – od politických elit a expertů veřejné správy, přes soukromopodnikatelské subjekty (včetně poradenských firem v oblasti územního rozvoje) a NGOs až po lokální a regionální nátlakové skupiny a angažované občany.

Klíčové body naší hypotézy


Je nezbytné:
  1. provést analýzu příčin disparit a klíčových problémů senzibilní a adekvátní metodologií, používanou v rámci KRM v Rakousku či Německu (tzn. kvalitativní výzkum pomocí expertních interview koncipovaný na bázi znalosti kvantitativních údajů, Delfskou metodou, moderačními technikami v rámci brainstormingových workshopů, ideovými konferencemi atd.)
  2. využít všech disponibilních sociálních a expertních sítí pro transfer a adaptaci know-how z rurálních periferních regionů vyspělejších evropských zemích – používat metodu "nejlepších praktických zkušeností" (good practice approach)
  3. šířit know-how v oblasti komplexního regionálního marketingu pomocí publikační činnosti v tématicky relevantních publikacích, na seminářích, vzdělávacích akcích, konferencích, pomocí www stránek aj.
  4. poznat rámcové podmínky pro aplikaci konceptu KRM (již osvědčeného v Německu a Rakousku, ale i jiných zemích EU) v ČR a navrhnout v partnerské kooperaci s místními aktéry koncepci komplexního regionálního marketingu
  5. usilovat o prosazení koncepce KRM v praxi regionálního rozvoje v jiných strukturálně analogických regionech prostřednictvím vědecko popularizační činnosti (přednášky, školení, diskuse, články)
  6. provést vědecké teoretické zobecnění praktických zkušeností z realizace projektu v evropském kontextu prostřednictvím účasti na mezinárodních workshopech, seminářích a konferencích zabývajících se problematikou regionálního rozvoje rurálních regionů prostřednictvím konceptu komplexního regionálního marketingu.