Komplexní regionální marketing Jesenicka

Aktuality

Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu

Publikace "Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu" je nyní dostupná ke stažení v PDF:
analyza_disparit_jesenicko.pdf


Seminář k projektu Komplexní regionální marketing Jesenicka

Dne 4. 12. 2008 uspořádal řešitelský tým v rámci Centra pro městský a regionální management seminář, shrnující dosavadní poznatky analyticko-teoretické části projektu KRM Jesenicko. V ranním bloku nejprve představil Mgr. Ondřej Slach výzkumné otázky, naformulované zejména hlavním řešitelem projektu, které by měly být dále podrobeny kritické diskusi v rámci aplikační fáze výzkumu. V další prezentaci se doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. obšírně zaměřil na problematiku cestovního ruchu, stručně nastínil dosavadní metodologické přístupy k dané problematice a poté uvedl hlavní příčiny vzniku regionálních disparit z pohledu infrastruktury cestovního ruchu.více informací


Metodiky identifikace disparit rurálního regionu Jesenicko (dílčí studie)

Metodiky identifikace disparit rurálního regionu Jesenicko (dílčí studie) v rámci aktivity A405 projektu WD-35-07-1 "Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko" jsou nyní dostupné ke stažení v PDF:
metodiky_k_vyzkumu_jesenicko.pdf


Dvoudenní seminář k projektu Komplexní regionální marketing Jesenicka

Ve dnech 4. – 5. 12. 2008 pořádá řešitelský tým v rámci CMRM dvoudenní seminář, shrnující dosavadní poznatky analyticko-teoretické části projektu. Účast přislíbil kromě dalších pozvaných odborníků také první náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Milan Půček, Ph.D., MBA.

Můžete si stáhnout následující dokumenty v PDF:
Pozvánka na seminář
Program semináře


Studijní cesta zástupců Jesenicka do regionu Innviertel, Rakousko


University of Ostrava CIMA

Ve dnech 6. – 10.10. 2008 absolvovali někteří členové řešitelského týmu a zástupci Jesenického regionu studijní cestu do regionu Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko. Studijní cesta byla zorganizována Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity ve spolupráci se zahraničním partnerem, společností CIMA Oesterreich GmbH, která je uznávanou poradenskou firmou v oblasti regionálního rozvoje. Během cesty byly navštíveny úspěšné projekty rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, které dnes plní roli tzv. vlajkových lodí regionu, zlepšují jeho image a rovněž přispívají k ekonomickému rozvoji oblasti. Při rozhovorech s osobnostmi regionu, ať už starosty či zástupci podnikatelského sektoru, byly diskutovány mimo jiné i možné formy spolupráce v rámci iniciativy LEADER. Kromě návštěvy lázeňských komplexů Geinberg a Aspach Revital nechyběla v programu cesty návštěva jedinečné turistické atrakce Baumkronenweg (vyhlídková trasa postavená v korunách stromů), exkurze v soukromé strojírenské firmě Fill a prohlídka geotermální teplárny a elektrárny v obci Altheim (60 % obyvatel obce využívá pro vytápění alternativní zdroj energie). V rámci setkání se starosty měst Ried im Innkreis a Scharding pak byli účastníci studijní cesty seznámeni s praktickými aplikacemi konceptu městského a regionálního marketingu, který se ukazuje jako vhodný nástroj pro atrakci nejen turistů, ale i živnostníků a podnikatelů v podmínkách malých a středních měst. Ze studijní cesty byl zpracován podrobný protokol pro potřeby regionálních aktérů Jesenicka i dalších členů řešitelského týmu a získané poznatky budou využity pro konkrétní výstupy aplikační fáze výzkumu. více informací


Výzkumná cesta do Irska


V rámci řešení projektu KRM byla v závěru roku uskutečněna výzkumná cesta do irských regionů Duhallow a Meath. Cílem cesty byla snaha podrobněji poznat procesy komunitně orientovaného rozvoje rurálních regionů tak, jak jsou aplikovány ve dvou modelových irských rurálních regionech a provést srovnání těchto procesů s procesy aplikovanými v obecném rozvoji venkova – především s ohledem na rozvoj Jesenicka. V rámci cesty byly navštíveny sekretariáty místních rozvojových agentur, které se zabývají rozvojem území ve své vlastní působnosti, tzn. organizací IRD Duhallow a Meath LEADER. Byl proveden regionální výzkum formou expertních semi-strukturovaných interview s místními aktéry:

V IRD Duhallow:
  • Maura Walsh, manažerka IRD Duhallow
  • Jack Roche, prezident Evropské asociace rozvoje venkova LEADER
  • Michael Doyle, člen valné hromady IRD Duhallow
V Meath LEADER:
  • Michael Ludlow, manažer Meath LEADER
  • Gerard Weldon, člen valné hromady Meath LEADER
  • Rebecca O'Brien, administrátorka Meath LEADER
Byly navštíveny také dílčí lokality dotčené realizací jednotlivých rozvojových projektů. Výsledky vědecké cesty budou detailně prezentovány v dílčích výstupech výzkumného projektu, v případových studiích apod.


Seminář Česká Ves 2008

--> Více informací zde