Glosář

Atrakce investorů
Ekonomický rozvoj města (destinace) má být nastartován prostřednictvím domácích nebo zahraničních investic a aktivizací místních podnikatelů. Cílovou skupinou jsou ekonomické subjekty – zahraniční investoři, domácí investoři, ekonomické subjekty. Město nabízí své produkty – průmyslové zóny, vědecko-technologické parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory apod. a provádí komunikační politiku zaměřenou na prezentaci svých konkurenčních výhod (marketing investičních příležitostí) pomocí PR, katalogů investičních ploch nebo prezentací na veletrzích. ...více

Brainstorming
Cíl této metody můžeme charakterizovat jako hledání a generování návrhů případných řešení a idejí k danému tématu. Tento proces by měl být pokud možno v co nejširší míře osvobozen od tlaků a stresů. Proto musí být aplikovány takové způsoby chování a jednání, které odstraňují bariéry a zároveň podporují kreativní a imaginativní myšlení. Brainstorming je skupinovou aktivitou, při níž mají být vyloučeny typické tlaky ve skupinové dynamice diskuze. Jeho stěžejní základ přestavuje skupinová práce (stimulace synergetického efektu, „více hlav, víc ví“) a volné asociace (laterální myšlení). ...více

Business Improvement Districts
V posledních dekádách se stal koncept Business Improvement Districts (zkráceně BID) jedním z nejúspěšnějších nástrojů k revitalizaci a posílení vnitřních částí měst, přičemž v současnosti existuje přes 1200 BIDs po celém světě. Úspěšnost tohoto konceptu přirozeně vyvolává otázku, zda je možné jej aplikovat i v rámcových podmínkách ČR.

Co si tedy můžeme pod pojmem BID představit? Především se zakládá na iniciativě privátních aktérů, v tomto případě majitelů nemovitostí, obchodníků, restauratérů a dalších, kteří realizují své podnikatelské aktivity v určité a především jasně vymezené kompaktní lokalitě (např. centrum města, významná ulice atd.). ...více

Cenová politika
Cenová politika je důležitou součástí marketingového mixu a jejím úkolem je optimalizace cen produktů ve vztahu k jejich kvalitě. Produkty se mají stát jejím prostřednictvím cenově konkurenceschopné. Součástí je systém daňových úlev, slev, zvýhodněných cen a subvencí garantovaných aktéry městského marketingu.

Problematické z hlediska udržování hospodářské soutěže jsou vždy státní či regionální investiční pobídky.

City-management
Pojem City-management nelze podle Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW, 2005) zaměňovat s městským marketingem, přičemž jejich charakter můžeme prostorově diferencovat. City-management se koncentruje výhradně na centrální části měst, případně na bezprostředně lokalizované prostory, zatímco městský marketing pojímá město jako komplex. Primární vztah k centrálním částem nutně neznamená, že opatření a nástroje City-managementu se neprojevují v rámci celého města, ale spravované a řízené aktivity nebo aktéři musí být lokalizováni přímo v centrálních městských částech. Obsahově můžeme definovat City-management jako integrační a projektově orientovaný komunikační proces k posílení vnitroměstských částí (DSSW, 2005). ...více

Corporate identity
Marketingový přístup, používaný v rámci komunikační politiky. „Corporate identity“ zdůrazňuje vytváření a prezentaci nezaměnitelné identity městského území a institucí městské správy. ...více

Delfská metoda
Delfská metoda je schéma postupu expertního dotazovaní, jehož účelem je aktivace a stimulace expertních znalostí. Zvláštnost, odlišující metodu od expertních interwiev, spočívá v tom, že proces dotazování se opakuje. Experti jsou v jednotlivých, na sebe navazujících cyklech, individuálně obeznámení nezávislou osobou s výsledky předchozích cyklů a na jejich základě mohou upravovat své teze. ...více

Destinační management
Destinační management je systém řízení a organizace v destinaci (město, region, kraj), založený na spolupráci poskytovatelů služeb, tj. komerčních subjektů, neziskových organizací a veřejných institucí. Základem je komunikace a marketingové řízení. V rámci města lze destinační management uplatňovat na dvě konkrétní cílové skupiny – na turisty a investory (viz atrakce investorů nebo také marketing investičních pobídek). ...více

Distribuční politika
Vzhledem k imobilní povaze měst (na rozdíl od spotřebního zboží město nelze „přestěhovat“) je distribuční politika zaměřena na změnu prostorového chování cílových skupin ve smyslu jejich přesměrování ve prospěch “našeho” města. Hlavním nástrojem distribuční politiky je zabezpečení dopravní dostupnosti a obslužnosti a tvorba efektivních naváděcích systémů (parkovací management apod.). Cílem je zabránit konfliktům mezi cílovými skupinami (chodci, cyklisté, řidiči, obchodníci) a jejich zájmy tak, aby byl umožněn harmonický rozvoj města.

Events marketing
Jedná se o aktivity podporující pořádání akcí nebo událostí (tzv. events) v centrech měst, které jsou atraktivní pro dané cílové skupiny, oživují centra měst a přitahují mediální pozornost. Konání events, ať už jsou pořádány soukromými subjekty nebo municipalitou, výrazně napomáhá zlepšit image města; městská správa může konání events koordinovat, případně jej i iniciovat. ...více

Identita
V současném městském nebo i regionálním marketingu zaujímá identita významné místo především z toho důvodu, že představuje jeden z předpokladů elementů pozitivního rozvoje na lokální nebo regionální úrovni. Idea městského marketingu se zakládá na stimulaci a podpoře endogenního (vnitřního) potenciálu daného města, přičemž právě identita tvoří dílem endogenní potenciál. ...více

Image
V odborné literatuře neexistuje jednoznačná definice pojmu image. Pokusíme-li se alespoň rámcově definovat tento pojem, můžeme hovořit o image jako o souhrnu všech postojů, poznatků, zkušeností a vizuálních dojmů a pocitů, které jsou spojeny s určitým objektem, v tomto případě městem. Image vykazuje jistou elementární příbuznost s postojem nebo vnímáním určitého objektu, ale s tím rozdílem, že image je vícedimenzionální konstrukt. Image města tvoří jeho obraz mezi všemi cílovými skupinami, to znamená mezi obyvateli, pendlery, podnikateli, turisty atd. ...více

Image analýza
Pomocí image analýzy zjišťujeme postoje cílových skupin k jednotlivým městským komponentům. Klíčovým faktorem při takovémto výzkumu je prostorová diferenciace, protože postoje a preference cílových skupin v mnohých případech determinuje prostorová lokalizace (např. když zjistíme, že 30 % obyvatel města není spokojeno s úrovní bezpečnosti, praktický výstup pro potenciální opatření se blíží nule, neboť nebudeme schopni na základě této informace jasně říci, kde je bezpečnost vyšší či nižší apod.). ...více

Komunikační politika
Komunikační politika má informovat o specifických konkurenčních výhodách města. Komunikační politika má dvojí zaměření: externí a interní. Externí komunikační politika informuje o specifických kvalitách města ve vnějším prostředí, tj. za administrativními hranicemi města. ...více

Měkké lokalizační faktory
V konzumních vzorcích znalostní společnosti klesá v posledních letech postupně význam tvrdých lokalizačních faktorů na úkor společenských a psychologických faktorů. Tyto měkké lokalizační faktory se odrážejí v celkové kvalitě života. Poněvadž pojem kvalita života obsahuje přirozeně silně subjektivní a psychologické elementy a obyvatelé, turisté nebo podnikatelé vnímají a hodnotí město především na základě těchto měkkých faktorů, je logické, že klíčovou rolí městského marketingu představuje posílení a profilace image města. ...více

Městská centra
Městská centra v podmínkách české republiky jsou prozatím funkčními středy měst s relativně dobrou dostupností. Polohová renta a korelativní intenzita využití dosahuje vysokých hodnot, ale obecně v důsledku vývojových trendů se tato situace mění ve prospěch okrajových částí měst. V rámci těchto prostor existuje určitá specifická multifunkčnost složená z částečně komplementárních funkcí (obytná, pracovní, vzdělávací, volnočasová, nákupní atd.). ...více

Metoda analogie
Metoda analogie patří ke komparativním metodám. Porovnáváme a hodnotíme přitom podobné a již ukončené projekty. Důkladná analýza sledovaného projektu určí společné rysy a rozdíly mezi srovnávanými projekty s ohledem na důležité faktory (faktorová analýza), které ovlivňují projekt (organizace, instituce, prostředí vzniku, strukturu atd.). Poté následuje hodnocení/evaluace s důrazem na náklady a produktivitu. Přesnost odhadu závisí na tom, jak dobře známe vybraný projekt a také na zkušenosti při výběru správných faktorů v analýze odchylek. ...více

Nákupní centra (Shopping-Malls)
Nákupní centrum definuje Falk (1997) jako účelově naplánovanou a architektonicky uzpůsobenou prostorovou aglomeraci maloobchodu a služeb různého charakteru, které jsou společně spravovány a řízeny. U nákupních center se tedy v podstatě jedná o kooperační systém maloobchodu. Především to jsou primárně obchodně koncipované plochy s vysokou prostorovou flexibilitou. ...více

Produktová politika
Produktová politika vytváří specifickou a jedinečnou nabídku města pro různé cílové skupiny. Tím je dána komparativní konkurenční výhoda, umožňující funkční specializaci, resp. re-specializaci města. Charakteristické pro produktovou politiku je tedy využívání existujících specifik a vytváření nových specifik města. Tato odlišnost produktové nabídky pak město diferencuje od jiných regionů nebo municipalit a umožní zvýraznit jeho pozici na trhu (tzv. positioning). ...více

Public relations (PR), propagace a prezentace
Public relations jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce buduje a udržuje vztahy se svým okolím, přičemž nahlíží postoje veřejnosti a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou a interaktivní činnost, spoluvytvářející image instituce nebo města za pomoci poskytování úplných a pravdivých informací. ...více

Sémantický diferenciál
K afektivně (viz image analýza) zaměřenému sémantickému diferenciálu můžeme říci, že se jedná o metodu, jejíž princip spočívá v zachycení subjektivních pocitů a domněnek a ty se snaží následně interpretovat na objektivní bázi. Získání potřebných údajů se zakládá na spontánním hodnocení zkoumaného objektu respondenty. ...více

Suburbanizace
Suburbanizaci můžeme zjednodušeně popsat jako proces expanze měst za jejich původní hranice, tj. na okraje měst, v důsledku rozsáhlých socioekonomických změn. Spontánní a neřízená forma suburbanizace bývá označována jako Siedlungsbrei nebo Urban Sprawl a znamená prostorově roztříštěnou, nesouvislou zástavbu, která má negativní ekonomické, sociální a environmentální aspekty. ...více