Centrum městského a regionálního managementu (CMRM)

Centrum městského a regionálního managementu bylo vytvořeno za účelem efektivnějšího řešení vědecko-výzkumných projektů. Je institucionální součástí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a je tvořeno jejími členy. Vznik centra představuje určitou reakci na potřeby společenské praxe a aktuální trendy v územním rozvoji v rámci České republiky. Centrum městského a regionálního managementu spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Vědeckovýzkumná činnost Centra městského a regionálního managementu

 • Základní výzkum rozvinutosti/nerozvinutosti různých typů regionů (a lokalit) a výzkum příčin regionálních disparit. Základní výzkum dílčích aspektů lokálního a regionálního rozvoje, zejména problematika restrukturalizace a modernizace; deindustrializace a reindustrializace; urbanizace, suburbanizace, reurbanizace; environmentálních změn; terciarizace a turismu; integrovaných dopravních systémů; pracovních migrací a fungování přeshraničních trhů práce aj.
 • Základní a aplikovaný výzkum řízení rozvoje (a) zaostalých či (b) starých průmyslových regionů, zejména Ostravska a Moravskoslezského regionu (či Severomoravského regionu po integraci Jesenicka) prostřednictvím aplikace marketingového managementu jako inovativního konceptu řízení rozvoje územních jednotek. Výzkum inovativních konceptů managementu územního rozvoje – hlavně inovativně orientovaného plánování.
 • Výzkum role institucí v lokálním a regionálním rozvoji, jakož i intenzivní výzkum role subjektů privátního sektoru v lokálním a regionálním rozvoji.
 • Vědecká evaluace dopadů PESS EU

Vzdělávací činnost Centra městského a regionálního managementu

 • Inovace studijního oboru „Geografie a regionální rozvoj“
 • Vytvoření doktorského studijního oboru „Regionální rozvoj“
 • Využití modulu „Geografie a cestovní ruch“ v CŽV (celoživotní vzdělávání)
 • Vytvoření modulu „Městský a regionální management a marketing“
 • Vytvoření specializace na „business geography“
 • Vzdělávání subjektů veřejné správy i soukromého sektoru ad hoc
Personální zajištění:
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. – vedoucí CRMM
Výzkumná činnost: regionální a městský marketing, regionální rozvoj, inovace

RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Výzkumná činnost: modernizace a terciarizace zemědělství, rurální rozvoj

Mgr. Tomáš Boruta
Výzkumná činnost: doprava v urbánních systémech, destinační management

Mgr. Ondřej Slach
Výzkumná témata: city management, regionální rozvoj s důrazem na měkké faktory

Mgr. Pavel Bednář, Ph.D.
Výzkumná témata: geografie města a služeb, business geography, statistické metody

RNDr. David Walter Novák, Ph.D.
Výzkumná témata: projektové řízení, environmentální a rurální geografie

Mgr. Blanka Marková
Výzkumná témata: regionální a městský marketing (city management), marketing a management cestovního ruchu, kulturní politika, kulturní governance, kreativní průmysly, kreativní klastry

Další kooperující členové v rámci KSGR:
Mgr. Luděk Krtička
Výzkumná témata: GIS aplikace

Externí spolupracovníci:
 • Ing. Milan Půček, Ph.D., MBA - Ministerstvo pro místní rozvoj, náměstek ministra
 • RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. – Středisko pro výzkum regionálního rozvoje EF ZČU Plzeň
 • Doc. Ing. Anna Váňová, Ph.D. – Institut rozvoja obcí, miest a regionov, EF UMB B. Bystrica
 • Ing. Jan Malinovský, Ph.D. – EF VŠB TU Ostrava
 • Prof. Dr. Joachim Vossen – Institut für Stadt- und Regionalmanagement, Göttingen
 • Mgr. Roland Murauer – CIMA Oesterreich, Riedl im Innkreis
 • Dr. Sabine Lange, Dr. Wilfried Dege – Regionalverband Ruhr, Essen
 • Ing. Václav Pták – Jesenická rozvojová o.p.s., Jeseník
 • Ing. Oto Onderek – Místní akční skupina Pobeskydí, Třanovice
 • Dr. Annegret Haase - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig

Projekty:


Členové CRMM v minulosti úspěšně řešili tyto projekty:
 • MMR WB-22-05 Marketingový management obcí, měst a regionů 2005-2006/ Marketing management of communities, towns and regions
 • MMR WB-15-05 Budoucnost regionálních rozvojových agentur 2005-2006/ The future of the regional development agencies in the Czech Republic
 • GACR 402/04/0078 Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. 2004-2006/Innovative concepts and approaches in the socioeconomic development of territorial units
V současnosti jsou řešeny víceleté projekty:
 • Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka - Program WD "Výzkum pro řešení regionálních disparit" Ministerstva pro místní rozvoj (viz Projekt MLF)
 • Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko – Program WD "Výzkum pro řešení regionálních disparit" Ministerstva pro místní rozvoj (viz Projekt KRM)
 • Constructing Regional Advantage – European Science Foundation, UK Praha a University of Lund
 • Peripherisierungen an den Rändern des Europäischen Projekts – Leibniz Institut Leipzig