Aktuality

Článek v E+M

V posledním čísle (4) časopisu E+M Ekonomie a management (http://www.ekonomie-management.cz/) tohoto roku byl publikován článek autorů Petra Rumpla,Ondřeje Slacha a Jaroslava Koutského pod názvem „Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region“. Autoři se v textu zabývají jednak prostorovou organizací kreativních odvětví a jednak evolucí těchto odvětví jakož i strukturálními charakteristikami samotných firem. Jedná se jeden z prvních pokusů a důkladnější analýzu kreativních odvětví v podmínkách České republiky, přičemž toto bude i nadále členy CMRM nadále rozvíjeno. Tento text vznikl díky podpoře výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj.

Doktorandka Ostravské univerzity získala cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci

Doktorandka Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a členka Centra městského a regionálního managementu Mgr. Blanka Marková získala na IX. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA, konaného ve dnech 20. – 22. 10. 2010, cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci.
V práci pod názvem Industriální cestovní ruch a muzejní marketing se autorka zabývala organizačními a institucionálními přístupy k průmyslovému dědictví v německém Porúří, a to především ve vztahu k IBA Emscher parku, přičemž součástí práce bylo také formulování opatření pro rozvoj průmyslového dědictví na Ostravsku.
Práce vznikla v rámci řešení projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka, financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento pětiletý vědecko-výzkumný projekt je řešen na Katedře geografie a regionálního rozvoje OU pod vedením RNDr. Petra Rumpela, Ph.D. foto

Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace

Centrum městského a regionálního managementu ve spolupráci s Ostrava 2015 - Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Vás pozývají na mezinárodní konferenci "Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace", která se koná ve dnech 24.-25.6.2010 v Ostravě.
Dokumenty ke stažení:
Program konference, 2. cirkulář

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci o regionálním rozvoji Jesenicka (29. - 30. 10. 2009) je dostupná ke stažení v PDF:
Pozvánka - Jesenicko 2009

SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum městského a regionálního managementu, je od 1.5.2009 jedním z řešitelských pracovišť tříletého vědecko-výzkumného projektu pod názvem SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context. více informací


Seminář k projektu Komplexní regionální marketing Jesenicka

Dne 4. 12. 2008 uspořádal řešitelský tým v rámci Centra pro městský a regionální management seminář, shrnující dosavadní poznatky analyticko-teoretické části projektu KRM Jesenicko. V ranním bloku nejprve představil Mgr. Ondřej Slach výzkumné otázky, naformulované zejména hlavním řešitelem projektu, které by měly být dále podrobeny kritické diskusi v rámci aplikační fáze výzkumu. V další prezentaci se doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. obšírně zaměřil na problematiku cestovního ruchu, stručně nastínil dosavadní metodologické přístupy k dané problematice a poté uvedl hlavní příčiny vzniku regionálních disparit z pohledu infrastruktury cestovního ruchu. více informací


Metodiky identifikace disparit rurálního regionu Jesenicko (dílčí studie)

Metodiky identifikace disparit rurálního regionu Jesenicko (dílčí studie) v rámci aktivity A405 projektu WD-35-07-1 "Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko" jsou nyní dostupné ke stažení v PDF:
metodiky_k_vyzkumu_jesenicko.pdf


Dvoudenní seminář k projektu Komplexní regionální marketing Jesenicka

Ve dnech 4. – 5. 12. 2008 pořádá řešitelský tým v rámci CMRM dvoudenní seminář, shrnující dosavadní poznatky analyticko-teoretické části projektu. Účast přislíbil kromě dalších pozvaných odborníků také první náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Milan Půček, Ph.D., MBA.

Můžete si stáhnout následující dokumenty v PDF:
Pozvánka na seminář
Program semináře


Pracovní cesta – Southampton, Velká Británie

V rámci řešení výzkumného projektu „WD 61-07-1 Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka“ podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se část řešitelského týmu zúčastnila odborného mezinárodního semináře „Measuring and understanding the creative economy: Methodological approaches and issues”, který se uskutečnil ve dnech od 24.9. do 25.9. na University of Southampton ve Velké Británii. Řešitelský tým projektu reprezentovali Mgr. Ondřej Slach a RNDr. Jaroslav Koutský. více informací


Studijní exkurze – Innviertel, Rakousko

Ve dnech 6. – 10.10. 2008 absolvovali někteří členové řešitelského týmu projektu “Komplexní regionální marketing Jesenicka“ a zástupci Jesenického regionu studijní cestu do regionu Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko. Studijní cesta byla zorganizována Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity ve spolupráci se zahraničním partnerem, společností CIMA Oesterreich GmbH, která je uznávanou poradenskou firmou v oblasti regionálního rozvoje. více informací


Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?


Evropský projekt Constructing Regional Advantage (Vytváření regionální výhody) zkoumá hlavní faktory ovlivňující konkurenceschopnost a inovativnost firem v prostředí různých evropských regionů. Projekt probíhá v letech 2007-2009 a je do něj zapojeno 8 zemí (Švédsko, Finsko, Norsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Česká republika a Turecko).

Hlavním koordinátorem projektu je Prof. Bjorn Asheim, z CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), University Lund, Švédsko. Českým koordinátorem je Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. z Univerzity Karlovy. Poskytovatelé grantu č. CRP/07/E005 jsou European Science Foundation a Grantová agentura ČR.

V Moravskoslezském kraji je projekt zaměřen zejména na výzkum procesu tvorby inovací firem v IT sektoru. Výzkum v MSK řídí a provádějí RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. (katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity) a Doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (katedra Evropské integrace, EF VŠB-TUO).
Více informací naleznete zde: http://www.lu.se/o.o.i.s/13791 pod project files.


Výzkumné cesty


V rámci řešení projektu Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka byly mezi 6.10 – 18.10.2007 a 10.11. – 18.11.2007 uskutečněny výzkumné cesty do města Manchester ve Velké Británii a německého Porúří. Oba regiony byly zvoleny s ohledem na jejich vědecko-výzkumný přínos pro tento výzkumný projekt , neboť se jedná o rámcově analogicky strukturované regiony, které byly nebo jsou v současnosti konfrontovány s podobnými vývojovými trendy jako Ostravsko resp. Ústecko.
více informací

V rámci projektu Komplexní regionální marketing Jesenicka jsme absolvovali výzkumnou cestu do Irska.
více informací


Nová publikace


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vydala v závěru roku 2006 sborník príspěvků "Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek". Více viz flyer


Spuštěn provoz domény www.mestkymarketing.cz


v rámci projektu Marketingový management obcí, měst a regionů, financovaného z grantu Ministerstva pro místní rozvoj, byly spuštěny tyto interaktivní webové stránky, které obsahují základní charakteristiku a principy městského marketingu. Hlavní cíle těchto stránek jsou: poskytnutí odpovídajících informací k danému tématu a zároveň vytvoření funkční komunikační platformy mezi odbornou veřejností. Autoři těchto stránek chtějí tímto způsobem iniciovat kritickou diskusi ohledně budoucnosti rozvoje města s využitím konceptu městského marketingu. Vaše případné připomínky a podněty rádi zohledníme při optimalizaci a rozšiřování těchto webových stránek.


Konference Ostrava 2006


na tomto odkazu jsou dostupné ppt. prezentace všech referátů, které zazněly v prostorách VTP Ostrava na mezinárodní konferenci „Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“. Účastníkům konference byly prezentace rozeslány na CD nosiči; z konference bude v dohledné době dostupný kompletní videozáznam, k němuž budou mít přístup pouze účastníci konference. O zprovoznění videosekce ke konferenci Vás budeme informovat.